Menu

Ενημερωτικό σημείωμα για αποφοίτους ΕΠΑ.Λ. που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην πιλοτική τάξη μαθητείας

ΓΕΝΙΚΑ

Η πιλοτική «Τάξη Μαθητείας» είναι ένα διϋπουργικό πρόγραμμα των Υπ. Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων και Υπ. Εργασίας,

Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ. Στόχος του είναι να δοθεί η δυνατότητα σε νέους, κατόχους πτυχίου του Δευτεροβάθμιου Κύκλου Σπουδών του ΕΠΑ.Λ των τελευταίων σχολικών ετών που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης κατάρτισης και εργασίας να αποκτήσουν την πρώτη τους επαφή με την αγορά εργασίας. Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια εννέα (9) μηνών. Η έναρξη του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο του2016 και θα ολοκληρωθεί κατά το σχολικό έτος 2016-2017, ακολουθώντας το πρόγραμμα διδασκαλίας των σχολικών μονάδων της δημόσιας εκπαίδευσης. Επιπλέον στόχοι του προγράμματος είναι:

Η αναβάθμιση της μαθητείας της αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σύμφωνα με το πλαίσιο ποιότητας
Η σύνδεση της μαθητείας με την αγορά εργασίας, καθώς η αντιστοίχιση μεταξύ προσόντων και εργασιακών καθηκόντων που επιτυγχάνεται με την «Τάξη Μαθητείας» ωφελεί τις επιχειρήσεις, καθώς το καταρτισμένο έμψυχο δυναμικό αποτελεί παράγοντα οικονομικής επέκτασης και ανάπτυξης
Να πραγματοποιηθεί διασύνδεση και να δημιουργηθούν πρωτόλεια δίκτυα συνεργασίας μεταξύ όλων των εμπλεκομένων και τοπικές συμπράξεις σε περιφερειακό επίπεδο
Να δοθεί η ευκαιρία σε νέους να εισέλθουν στην αγορά εργασίας, να εξοικειωθούν με την εργασία σε περιβάλλον επιχείρησης, να αξιοποιήσουν αποκτηθείσες γνώσεις και να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία
Να εξαχθούν τα απαραίτητα συμπεράσματα ώστε να αποτελέσει το εφαλτήριο για την ευρεία εφαρμογή της μαθητείας στις δομές της αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
Στην «Πιλοτική Τάξη Μαθητείας» θα εφαρμοστεί, κατά το δυϊκό σύστημα εκπαίδευσης:

Α. «Ενισχυτική Εργαστηριακή Εκπαίδευση της Μαθητείας» συνολικής διάρκειας διακοσίων (200) ωρών. Το πρόγραμμα αυτό διδάσκεται επτά (7) ώρες εβδομαδιαίως από εκπαιδευτικό προσωπικό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σε σχολικές μονάδες ΕΠΑ.Λ ή/και σε Εργαστηριακά Κέντρα (ΕΚ).

Β. «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας - Μαθητεία σε εργασιακό χώρο», διάρκειας είκοσι οκτώ (28) ωρών εβδομαδιαίως, επιμερισμένο κατ’ ελάχιστον σε τέσσερις (4) ημέρες.

Οι Σχολικές Μονάδες στις οποίες θα λάβει χώρα η πιλοτική «Τάξη Μαθητείας» είναι οι εξής:

α) ΕΠΑ.Λ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ

β) 2ο ΕΠΑ.Λ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

Οι ειδικότητες που αφορούν στην πιλοτική «Τάξη Μαθητείας» είναι οι εξής:

α) Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις (κατά προτεραιότητα) ή άλλες του Τομέα Ηλεκτρολογίας

β) Σύγχρονη επιχειρηματική γεωργία (κατά προτεραιότητα) ή άλλες του Τομέα Γεωπονίας

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ

Ο μαθητευόμενος οφείλει να παρακολουθεί την «Ενισχυτική Εργαστηριακή Εκπαίδευση της Μαθητείας» στη Σχολική Μονάδα και παράλληλα, να συμμετέχει στο «Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας».
Ο μαθητευόμενος οφείλει να εκτελεί κάθε εργασία που του αναθέτει ο υπεύθυνος γι’ αυτόν Εκπαιδευτικός (στη Σχολική Μονάδα) και ο υπεύθυνος εκπαιδευτής (στην επιχείρηση), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο «Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας».
Ο μαθητευόμενος οφείλει να τηρεί τους όρους υγιεινής και ασφάλειας εργασίας της επιχείρησης.
Ο μαθητευόμενος οφείλει να τηρεί το ωράριο του «Προγράμματος Εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας».
Ο μαθητευόμενος οφείλει να έχει ευπρεπή εμφάνιση.
Ο μαθητευόμενος οφείλει να σέβεται την κινητή και ακίνητη περιουσία της επιχείρησης.
Ο μαθητευόμενος οφείλει να συνεργάζεται αρμονικά με τα στελέχη της επιχείρησης.
Ο μαθητευόμενος οφείλει να μην δημιουργεί προβλήματα σε πελάτες ή συνεργάτες της επιχείρησης.
Ο μαθητευόμενος οφείλει να ενημερώνει έγκαιρα τους Υπευθύνους της Σχολικής Μονάδας σε περίπτωση που δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα στη συνεργασία του με την επιχείρηση.
Ο μαθητευόμενος οφείλει να προσκομίζει, όπου απαιτείται, όλες τις απαραίτητες ιατρικές βεβαιώσεις για την εξάσκηση του επαγγέλματος και να συμπληρώνει έγκαιρα όλα τα έντυπα Μαθητείας (παρουσιολόγια, έντυπο προόδου μαθητή κ.λπ.) σε συνεργασία με τον υπεύθυνο Εκπαιδευτικό.
Ο μαθητευόμενος οφείλει να συνυπογράψει τη Σύμβαση Μαθητείας με την επιχείρηση.
Με την ολοκλήρωση του «Προγράμματος Εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας» οι μαθητευόμενοι οφείλουν να συμμετέχουν στη διαδικασία της αξιολόγησης της μαθητείας.
Το όριο απουσιών της «Ενισχυτικής Εργαστηριακής Εκπαίδευσης» δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του συνολικού αριθμού ωρών του Προγράμματος .
Το όριο απουσιών του «Προγράμματος Εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας» δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% των εργάσιμων ημερών του Προγράμματος.
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ

Στον μαθητευόμενο παρέχεται αμοιβή το 75% του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη και έχει πλήρη ασφαλιστική κάλυψη από το ΙΚΑ.
Στον μαθητευόμενο δίδεται σπουδαστική άδεια για τη συμμετοχή του στις εξετάσεις.
Στον μαθητευόμενο εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 657 – 658 του Αστικού Κώδικα σε περίπτωση απουσίας λόγω ασθενείας.
Ο μαθητευόμενος δικαιούται, κατά τη διάρκεια του Προγράμματος, τις κανονικές άδειες των μισθωτών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 1346/1983, όπως ισχύει.
Ο μαθητευόμενος δικαιούται εκπαίδευση σύμφωνα με τα προγράμματα σπουδών, η οποία τον οδηγεί σε συγκεκριμένα μαθησιακά αποτελέσματα, ανεξάρτητα από το χώρο μαθητείας, τα οποία συμπληρώνονται κατάλληλα στη σχολική μονάδα.
Ο μαθητευόμενος έχει δικαίωμα παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το πρόγραμμα μάθησης στην επιχείρηση, η οποία παρέχεται από τις οικείες δομές του ΟΑΕΔ και των ΕΠΑ.Λ.
Ο μαθητευόμενος έχει δικαίωμα να ενημερώνεται σχετικά με τα επαγγελματικά του δικαιώματα από τον εκπαιδευτικό της ειδικότητας που είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση του «Προγράμματος Εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας»
Ο μαθητευόμενος έχει δικαίωμα να αναφέρει στο Δ/ντή ή στον υπεύθυνο καθηγητή της Σχολικής Μονάδας, τη μη τήρηση των όρων της Σύμβασης και της εργατικής νομοθεσίας. Ο μαθητευόμενος για σοβαρούς λόγους και με τη σύμφωνη γνώμη του υπευθύνου του ΕΠΑ.Λ , δύναται να ζητήσει τη διακοπή της Σύμβασης Μαθητείας στην επιχείρηση και την τοποθέτηση του σε άλλη επιχείρηση, εάν είναι εφικτό, για τη συνέχιση του προγράμματος.
ΑΜΟΙΒΗ- ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Το ποσοστό αμοιβής των μαθητευόμενων της πιλοτικής «Τάξης Μαθητείας» ορίζεται στο εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) επί του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη σε όλη τη διάρκεια του «Προγράμματος Εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας». Σύμφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, κατά τη διάρκεια της του προγράμματος , αμείβονται µε ημερομίσθιο ίσο προς το 75% επί του κατωτάτου ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη (22,83€), δηλαδή µε 17,12€.

Το σύνολο της αμοιβής, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων ασφαλιστικών εισφορών, θα καταβάλλεται από την επιχείρηση, όπου πραγματοποιείται το πρόγραμμα «Εκπαίδευση στο χώρο εργασίας - Μαθητεία στον εργασιακό χώρο» της πιλοτικής εφαρμογής της «Τάξης Μαθητείας».

Η επιχείρηση οφείλει να αμείβει τους συμμετέχοντες σε μηνιαία βάση.

Η επιδότηση δεν καταβάλλεται για τις ηµέρες της σπουδαστικής άδειας, κανονικής άδειας, ασθένειας, δώρων και λοιπών επιδομάτων.

Το πρόγραµµα πιλοτική «Τάξη Μαθητείας» συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό

Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) και εθνικούς πόρους, μέσω του ΟΑΕΔ.

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΠΑ.Λ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΚΑΙ 2ο ΕΠΑ.Λ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ»

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

των άρθρων 7, 9, 10, 12, 14 και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 193), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
των διατάξεων του ν. 4366/2016«Κύρωση: α) της από 24.12.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Οικονομικών» (Α΄ 182) και β) της από 30.12.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων Οικονομικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και της ΕΡΤ Α.Ε.» (Α΄ 184) και άλλες διατάξεις »(Α΄18)
της υπ. αριθμ. 20405/373 «Υλοποίηση της Πιλοτικής Τάξης Μαθητείας» (Β΄ 1371) Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Παιδείας Έρευνας και θρησκευμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών
η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς καλεί τους ενδιαφερόμενους(ηλικίας 18 έως 24 ετών, οι οποίοι βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης και είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ) κατόχους πτυχίου της ειδικότητας «Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων» ή άλλων ειδικοτήτων του τομέα Ηλεκτρολογίας και της ειδικότητας «Σύγχρονη Επιχειρηματική Γεωργία» ή άλλων ειδικοτήτων του τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος, να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στην πιλοτική εφαρμογή της τάξης μαθητείας στο ΕΠΑ.Λ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ και στο 2ο ΕΠΑ.Λ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ αντίστοιχα, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ως άνω διατάξεων. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική δ/νση https://www.minedu.gov.gr/

Προθεσμία Υποβολής αιτήσεων

από Τρίτη 24 Μαΐου έως Δευτέρα 30 Μαΐου 2016, ώρα 24:00.

Προθεσμία υποβολής συνοδευτικών εγγράφων

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

α) φωτοαντίγραφα: πτυχίου ΕΠΑΛ, εκκαθαριστικού εφορίας, ταυτότητας, ΑΜΚΑ, και βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από οικείο Ο.Τ.Α. (μόνο εάν συντρέχει το κριτήριο εντοπιότητας)

β) υπεύθυνη δήλωση ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στα συνοδευτικά έγγραφα είναι αληθή,

αποστέλλονται στη δ/νση: Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων- Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Α. Παπανδρέου 37,15180, Μαρούσι, με την ένδειξη ΓΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΕΠΑ.Λ., από Τρίτη 24 Μαΐου έως Τρίτη 31 Μαΐου 2016 (σφραγίδα ταχυδρομείου).

Ανακοίνωση προσωρινού πίνακα κατάταξης

Κατόπιν επεξεργασίας των αιτήσεων (οι υποψήφιοι κατατάσσονται με βάση το βαθμό του Πτυχίου Ειδικότητας και σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγούνται κατά προτεραιότητα όσοι έχουν αποφοιτήσει κατά το πιο πρόσφατο σχολικό έτος και έπονται όσοι εμπίπτουν στο κριτήριο της εντοπιότητας) θα ανακοινωθεί προσωρινός πίνακας κατάταξης των υποψηφίων ηλεκτρονική δ/νση: https://www.minedu.gov.gr/ την Τρίτη 7 Ιουνίου 2016

Προθεσμία υποβολής ενστάσεων

Επί του προσωρινού πίνακα είναι δυνατή η υποβολή ενστάσεων (γίνονται δεκτές μόνο πλήρως αιτιολογημένες ενστάσεις) από Τετάρτη 8 Ιουνίου 2016 έως Παρασκευή 10 Ιουνίου 2016

Ανακοίνωση τελικού πίνακα κατάταξης

Κατόπιν εξέτασης των αιτημάτων θα ανακοινωθεί τελικός πίνακας κατάταξης των υποψηφίων ηλεκτρονική δ/νση https://www.minedu.gov.gr/ την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2016.

Εγγραφή στο οικείο ΕΠΑ.Λ.

Οι εγγραφές στο ΕΠΑ.Λ. επιλογής θα πραγματοποιούνται από Πέμπτη 16 Ιουνίου 2016 έως Παρασκευή 17 Ιουνίου 2016.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Εσωτερική διανομή

Γραφείο Υπουργού
Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δ.Β.Μ.Ν.Γ.
3.Γραφείο Γενικού Γραμματέα ΥΠ.Π.Ε.Θ
Δ/νση Διά Βίου Μάθησης
Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Instagram Gallery

Επικοινωνήστε μαζί μας

Τηλέφωνο: (210) 2611632
(210) 2693269
Fax: (210) 2628332
Email: mail [@] 2epal-iliou.att.sch.gr

Get in contact

Συνδεδεμένοι Χρήστες

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 393 επισκέπτες και κανένα μέλος

Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Συντήρηση Ιστοσελίδας: Χουστουλάκη Ε.