Menu
ΦΕΚ 218/2-2-2008. 14420/ΚΒ...
 

Άρθρο 26

«Εξέταση ατόμων με ειδικές δεξιότητες»

1. Υποψήφιοι με έλλειψη φυσικών σωματικών δεξιοτήτων, όπως με προβλήματα όρασης ή ακοής ή λόγου και ομιλίας ή σωματικές αναπηρίες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, οι οποίοι αιτιολογημένα αδυνατούν να εξετάζονται με τους λοιπούς υποψηφίους για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, μπορούν, μετά από αίτησή τους, να εξετάζονται στα ειδικά εξεταστικά κέντρα της παρ. 7 του παρόντος άρθρου κατά τον ίδιο χρόνο και με το ίδιο πρόγραμμα, με το οποίο διενεργούνται οι εξετάσεις των άλλων υποψηφίων. Με απόφαση των επιτροπών των ειδικών εξεταστικών κέντρων της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου, δύναται να παρατείνεται κατά περίπτωση η διάρκεια της εξέτασης των υποψηφίων της κατηγορίας αυτής και πέραν της καθορισμένης από το πρόγραμμα.

Η αίτηση κάθε υποψηφίου θα πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση δημόσιου νοσοκομείου, από την οποία να προκύπτει η συγκεκριμένη πάθηση την οποία επικαλείται.

Ειδικότερα, προκειμένου για υποψήφιους με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, απαιτείται ειδική διαγνωστική έκθεση από Κέντρο Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΚΔΑΥ) ή από Ιατροπαιδαγωγική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας που έχει πιστοποιηθεί από το ΥΠΕΠΘ.

2. Οι υποψήφιοι του άρθρου αυτού εξετάζονται και στις τέσσερις ενότητες, όπως αυτές αναφέρονται στην παράγραφο 9 του άρθρου 3 της παρούσας. Ειδικότερα όμως:

α) υποψήφιοι με προβλήματα ακοής δύνανται εφόσον επιθυμούν να μη συμμετέχουν στην εξέταση της ενότητας «κατανόηση προφορικού λόγου»,

β) υποψήφιοι με προβλήματα ομιλίας δύνανται, εφόσον επιθυμούν, να μη συμμετέχουν στην εξέταση της ενότητας «παραγωγή προφορικού λόγου»,

γ) υποψήφιοι με προβλήματα στη γραφή και όσοι από τους υποψηφίους με δυσλεξία ή συναφές πρόβλημα επιθυμούν, δύνανται να μη συμμετέχουν στην εξέταση της ενότητας «παραγωγή γραπτού λόγου»,

δ) σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ύστερα από απόφαση της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής, δύναται υποψήφιος, εφόσον επιθυμεί και κατόπιν επαρκώς αιτιολογημένου αιτήματος, να μην εξετασθεί σε περισσότερες της μιας ενότητες.

3. Για τους υποψήφιους με προβλήματα όρασης προβλέπεται, εφόσον είναι απαραίτητο, η δυνατότητα εξέτασής τους με σύστημα Braille.

4. Στους υποψηφίους που αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης, ακοής, γραφής ή κινητικότητας δύνανται, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, να ορίζονταιαπό την οικεία Διεύθυνση του Υπουργείου, «βοηθοί εξέτασης», έργοτων οποίων είναι η παροχή της απαιτούμενης προς αυτούς βοήθειας.

5. Όλες οι περιπτώσεις υποψηφίων του άρθρου αυτού πιστοποιούνται για τις ενότητες, στις οποίες έλαβαν μέρος.

6. Η διαδικασία εξέτασης, η οποία μπορεί να είναι προφορική ή γραπτή ή με οποιοδήποτε άλλο επιστημονικά αποδεκτό τρόπο, για όλους τους υποψηφίους αλλά και για κάθε άλλη περίπτωση που δεν προβλέπεται στο άρθρο αυτό καθορίζεται από την Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή.

7. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζεται η έδρα των ειδικών εξεταστικών κέντρων για την εξέταση όλων των υποψηφίων που εμπίπτουν στις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου.

8. Με την ίδια απόφαση σε κάθε ένα από τα ειδικά εξεταστικά κέντρα συγκροτείται τριμελής επιτροπή για την εξέταση των ατόμων του παρόντος άρθρου. Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται Σχολικός Σύμβουλος των κλάδων ξένων γλωσσών και μέλη της εκπαιδευτικοί ειδικότητας αντίστοιχης προς τις εξεταζόμενες γλώσσες, εκτων οποίων, ο ένας, κατά προτίμηση, με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Σε κάθε επιτροπή ορίζεται ένας γραμματέας από το διοικητικό ή εκπαιδευτικό προσωπικό.

9. Η αξιολόγηση των υποψηφίων του παρόντος άρθρου γίνεται με την ίδια βαθμολογική κλίμακα και την ίδια διαδικασία, με την οποία αξιολογούνται και οι υπόλοιποι υποψήφιοι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της παρούσης.

10. Επιτυχόντες θεωρούνται οι υποψήφιοι, σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 8 της παρούσης.

11. Σε περίπτωση που υποψήφιος έχει νόμιμα απαλλαγεί από την εξέταση μιας ή περισσοτέρων ενοτήτων, ο υπολογισμός της τελικής βαθμολογίας στην ενότητα ή ενότητες αυτές γίνεται με αναγωγή του βαθμού που εξασφάλισε στις υπόλοιπες ενότητες στα εκατό (100) ή, στην περίπτωση του κοινού διαβαθμισμένου τεστ, στα διακόσια (200).

12. Η έκδοση των αποτελεσμάτων για τους υποψηφίους του παρόντος άρθρου γίνεται με τον πίνακα επιτυχίας που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 8 της παρούσης.

13. Οι λοιπές υποχρεώσεις των Επιτροπών των Ειδικών Εξεταστικών Κέντρων, καθορίζονται από τις παραγράφους 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 15 της παρούσης.

Η υπ' αριθμ. 60043/ΚΒ/2003 (ΦΕΚ 821/τ.Β΄) και η υπ' αριθμ. 120786/ΚΒ/2005 (ΦΕΚ 1517/τ.Β΄) υπουργικές αποφάσεις καταργούνται.

Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημοσιεύσής της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 
Πηγή:http://www.dyslexia-goneis.gr/
 
0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Instagram Gallery
Επικοινωνήστε μαζί μας

Τηλέφωνο: (210) 2611632
(210) 2693269
Fax: (210) 2628332
Email: mail [@] 2epal-iliou.att.sch.gr

Get in contact

Συνδεδεμένοι Χρήστες

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 61 επισκέπτες και κανένα μέλος

Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Συντήρηση Ιστοσελίδας: Χουστουλάκη Ε.