Τηλέφωνο: 210.2611632 | Ανδρομάχης & Χασιάς 131.22 Ίλιον  | mail@2epal-iliou.att.sch.gr

Nέα Επαγγελματικά Δικαιώματα Αποφοίτων ΕΠΑΛ Ναυτιλιακού Τομέα

Δημοσιεύτηκε από τον/την Χουστουλάκη Ε. στις

Σύμφωνα με το Νόμο 4676/2019 που δημοσιεύτηκε στο (ΦΕΚ 67 τ. Α’/19.03.2020) με τίτλο: Εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου για τις θαλάσσιες ενδομεταφορές και λοιπές διατάξεις στο άρθρο 82 αναφέρεται στα Επαγγελματικά Δικαιώματα αποφοίτων Επαγγελματικών Λυκείων του τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων.

Συνοπτικά με το εν λόγω άρθρο παρέχεται η δυνατότητα εξέλιξης – απόκτησης διπλώματος Πλοιάρχου Α΄ τάξης Ε.Ν ή διπλώματος Μηχανικού Α΄ τάξης Ε.Ν ανάλογα με την ειδικότητα αποφοίτησης από το Επαγγελματικό Λύκειο του ενδιαφερόμενου, υπό ορισμένες φυσικά προϋποθέσεις.

Με την ψήφιση του εν λόγω άρθρου από το Ελληνικό Κοινοβούλιο ικανοποιείτε ένα πάγιο και διαρκές αίτημα του εφοπλιστών για την αξιοποίηση αποφοίτων Επαγγελματικών Λυκείων σε ηγετικές θέσεις στην Εμπορική Ναυτιλία.

Πιο αναλυτικά

1. Μετά το άρθρο 1 του π.δ. 141/2014 (Α΄ 232), προστίθεται νέο άρθρο 1Α ως εξής:

«Άρθρο 1Α
Απόφοιτοι ΕΠΑ.Λ. Τοµέα Ναυτιλιακών Επαγγελµάτων ειδικότητας Πλοιάρχων Ε.Ν.-Δίπλωµα Πλοιάρχου Α΄ τάξης Ε.Ν.

1. Ανεξάρτητα από τη συνδροµή των προϋποθέσεων του άρθρου 1 παράγραφος 1, ειδικώς οι απόφοιτοι Επαγγελµατικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) Τοµέα Ναυτιλιακών Επαγγελµάτων ειδικότητας Πλοιάρχου Ε.Ν. ή αντίστοιχης ισότιµης σχολής, αποκτούν δίπλωµα Πλοιάρχου Α΄ τάξης Ε.Ν., υπό τις εξής προϋποθέσεις:

(α) θαλάσσια υπηρεσία είκοσι τεσσάρων (24) µηνών µετά την απόκτηση διπλώµατος Πλοιάρχου Β΄ τάξης Ε.Ν. µε ειδικότητα Πλοιάρχου ή Υποπλοιάρχου από την οποία η µισή τουλάχιστον σε πλοία ολικής χωρητικότητας (ο.χ.) άνω των 3000 ο.χ., και

(β) επιτυχής αποφοίτηση από τους οικείους κύκλους σπουδών του Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. ή Ν.Ε.Κ.Ε..

2. Οι αποκτώντες διπλώµατα Πλοιάρχου Α΄ τάξης Ε.Ν. κατά τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου ΙΑ, έχουν τα δικαιώµατα υπηρεσίας που προβλέπονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2.»

2. Μετά το άρθρο 2 του π.δ. 141/2014 (Α΄ 232), προστίθεται νέο άρθρο 2Α ως εξής:

«Αρθρο 2Α
Απόφοιτοι ΕΠΑ.Λ. Τοµέα Ναυτιλιακών Επαγγελµάτων
ειδικότητας Πλοιάρχων Ε.Ν.- Δίπλωµα Πλοιάρχου Β΄ τάξης Ε.Ν.

1. Ανεξάρτητα από τη συνδροµή των προϋποθέσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 2, ειδικώς οι απόφοιτοι Επαγγελµατικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) Τοµέα Ναυτιλιακών Επαγγελµάτων ειδικότητας Πλοιάρχων Ε.Ν. ή αντίστοιχης ισότιµης σχολής, αποκτούν δίπλωµα Πλοιάρχου Β΄ τάξης Ε.Ν., υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) θαλάσσια υπηρεσία 36 µηνών µετά την απόκτηση διπλώµατος Πλοιάρχου Γ΄ τάξης Ε.Ν. µε ειδικότητα Αξιωµατικού καταστρώµατος, από την οποία 18 µήνες τουλάχιστον σε πλοία ολικής χωρητικότητας (ο.χ.) άνω των 2500 ο.χ.,

β) επιτυχής αποφοίτηση από το Ειδικό Τµήµα Εκπαίδευσης Πλοιάρχων Β΄ Δηµόσιας Σχολής Ε.Ν. διάρκειας δύο (2) εξαµήνων,

γ) µετά την επιτυχή αποφοίτηση από το ως άνω Ειδικό Τµήµα Εκπαίδευσης Πλοιάρχων Β΄ Δηµόσιας Σχολής Ε.Ν., επιτυχής αποφοίτηση από τους οικείους κύκλους σπουδών του Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. ή Ν.Ε.Κ.Ε. και

δ) επιτυχής αποφοίτηση από το Τµήµα Ειδικής Εκπαίδευσης Ιατρικής Μέριµνας.

2. Οι αποκτώντες διπλώµατα Πλοιάρχου Β΄ τάξης Ε.Ν. κατά τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου 2Α, έχουν τα δικαιώµατα υπηρεσίας που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 2.»

3. Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του π.δ. 141/2014 προστίθεται η φράση
«διάρκειας επτά (7) µηνών».

4. Μετά το άρθρο 11 του π.δ. 141/2014, προστίθεται νέο άρθρο 11Α ως εξής:

«Άρθρο 11Α
Απόφοιτοι ΕΠΑ.Λ. Τοµέα Ναυτιλιακών Επαγγελµάτων
ειδικότητας Μηχανικών Ε.Ν.- Δίπλωµα Μηχανικού Α΄ τάξης Ε.Ν.

1. Ανεξάρτητα από τη συνδροµή των προϋποθέσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 11, ειδικώς οι απόφοιτοι Επαγγελµατικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) Τοµέα Ναυτιλιακών Επαγγελµάτων ειδικότητας Μηχανικών Ε.Ν. ή αντίστοιχης ισότιµης σχολής, αποκτούν δίπλωµα Μηχανικού Α΄ τάξης Ε.Ν., υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) θαλάσσια υπηρεσία 24 µηνών µετά την απόκτηση διπλώµατος Μηχανικού Β΄ τάξης Ε.Ν. µε ειδικότητα πρώτου ή δεύτερου µηχανικού σε πλοία που κινούνται µε µηχανές ισχύος πάνω από 750 Κ.W. και

β) επιτυχής αποφοίτηση από τους οικείους κύκλους σπουδών του Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. ή Ν.Ε.Κ.Ε..

2. Οι αποκτώντες διπλώµατα Μηχανικού Α΄ τάξης Ε.Ν. κατά τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου 11Α, έχουν τα δικαιώµατα υπηρεσίας που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρο 11».

5. Μετά το άρθρο 12 του π.δ. 141/2014, προστίθεται νέο άρθρο 12Α ως εξής

«Άρθρο12Α
Απόφοιτοι ΕΠΑ.Λ. Τοµέα Ναυτιλιακών Επαγγελµάτων
ειδικότητας Μηχανικών Ε.Ν – Δίπλωµα Μηχανικού Β΄ τάξης Ε.Ν.

1. Ανεξάρτητα από τη συνδροµή των προϋποθέσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 12, ειδικώς οι απόφοιτοι Επαγγελµατικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) Τοµέα Ναυτιλιακών Επαγγελµάτων ειδικότητας Μηχανικών Ε.Ν. ή αντίστοιχης ισότιµης σχολής, αποκτούν δίπλωµα Μηχανικού Β΄ τάξης Ε.Ν., υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) θαλάσσια υπηρεσία 36 µηνών µετά την απόκτηση διπλώµατος Μηχανικού Γ΄ τάξης Ε.Ν. µε ειδικότητα Αξιωµατικού µηχανής σε πλοία που κινούνται µε µηχανές ισχύος πάνω από 750 Κ.W.,

β) επιτυχής αποφοίτηση από το Ειδικό Τµήµα Εκπαίδευσης Μηχανικών Β΄ Δηµόσιας Σχολής Ε.Ν. διάρκειας δύο (2) εξαµήνων και

γ) µετά την επιτυχή αποφοίτηση από το ως άνω Ειδικό Τµήµα Εκπαίδευσης Μηχανικών Β΄ Δηµόσιας Σχολής Ε.Ν., επιτυχής αποφοίτηση από τους οικείους κύκλους του Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. ή Ν.Ε.Κ.Ε..

2. Οι αποκτώντες διπλώµατα Μηχανικού Β΄ τάξης Ε.Ν. κατά τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου 12Α, έχουν τα δικαιώµατα υπηρεσίας που προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2».

6. Στο τέλος της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του π.δ. 141/2014, προστίθεται η φράση «διάρκειας εννέα (9) µηνών».

7. Οι διατάξεις των παραγράφων 1-6 του παρόντος άρθρου τίθενται σε ισχύ από 01.09.2020.

8. Από 01.09.2020 στις Ακαδηµίες Εµπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) λειτουργούν νέα Ειδικά Τµήµατα Εκπαίδευσης Πλοιάρχων Β΄ και Μηχανικών Β΄ Δηµόσιας Σχολής Ε.Ν., κατά τα ειδικώς οριζόµενα στον Κανονισµό που εκδίδεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 137 του ν. 4504/2017 (Α΄ 184).

9. Ειδικά για τους Πλοιάρχους και Μηχανικούς Β΄ Τάξης της παραγράφου 4 του άρθρου 37 του π.δ. 141/2014 και τους Πλοιάρχους και Μηχανικούς Γ΄ τάξης Ε.Ν. της παραγράφου 5 του ίδιου άρθρου, εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα στις εν λόγω διατάξεις.

10. Πλοίαρχοι ή Μηχανικοί Γ΄ τάξης Ε.Ν., που έχουν αποκτήσει δίπλωµα Πλοιάρχου ή Μηχανικού Β΄ τάξης, αντίστοιχα, δυνάµει των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 37 του π.δ. 141/2014, δύνανται να αποκτήσουν διπλώµατα Πλοιάρχων ή Μηχανικών Α΄ τάξης Ε.Ν., αντίστοιχα, εφόσον, αποφοιτήσουν επιτυχώς από το Ειδικό Τµήµα Εκπαίδευσης Πλοιάρχων Β΄ και Μηχανικών Β΄ Δηµόσιας Σχολής Ε.Ν., αντίστοιχα, και πληρούν τις προϋποθέσεις των παραγράφων 1 και 4, αντίστοιχα, του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 83
Ειδικά Τµήµατα Α.Ε.Ν.

1. Η παράγραφος 7 του άρθρου 137 του ν. 4504/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Στις Ακαδηµίες Εµπορικού Ναυτικού µπορούν να λειτουργούν ειδικά τµήµατα Πλοιάρχων, Κυβερνητών, Μηχανικών και Ηλεκτρολόγων Ε.Ν. Η διάρκεια φοίτησης, τα διδασκόµενα µαθήµατα, η διδακτέα ύλη, οι ώρες διδασκαλίας θεωρητικών και πρακτικών µαθηµάτων, τα θέµατα εξετάσεων και βαθµολογίας, ο τύπος του χορηγούµενου τίτλου σπουδών, διοικητικά θέµατα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό εκπαιδευτικό θέµα καθορίζονται µε Κανονισµό Σπουδών, ο οποίος εγκρίνεται µε απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής».

Πηγή άρθρου:https://www.mysep.gr/?p=76425

Κατηγορίες: Ενημέρωση-Νέα